facebook
PL EN

 

KURS PEDICURE

Nabyte umiejętności:

Sa­mo­dziel­ne wy­ko­ny­wa­nie za­bie­gów pedicure w spo­sób bez­piecz­ny, z za­cho­wa­niem norm sa­ni­tar­nych, przy uży­ciu no­wo­cze­snych tech­nik we­dług tech­no­lo­gii i stan­dar­dów Silcare.

 
        Program zajęć.
1.
Organizacja i higiena pracy, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.
 
Budowa paznokci. Zagadnienia dotyczące chorób paznokci, przeciwwskazania do wykonywania zabiegu, alergie, witaminy i mikroelementy.
3.
Zagadnienia dotyczące najczęstszych schorzeń paznokci.
4.
Wskazania oraz przeciwwskazania do wykonywania zabiegu.
5.
Zarys antyseptyki.
6.
Omówienie wszystkich potrzebnych narzędzi i produktów.
7.
Technika wykonywania zabiegu manicure.
 
 
 
Czas trwania szkolenia: 4 godz.
 
Koszt szkolenia: 350 zł.
 

Kto może? 

Uczest­ni­ka­mi szko­le­nia mo­gą być wszyst­kie za­in­te­re­so­wa­ne oso­by o do­brym sta­nie zdro­wia. Prze­ciw­wska­za­niem do udzia­łu w szko­le­niu jest sła­by wzrok, nie­spraw­ność ma­nu­al­na, cho­ro­by o na­tu­rze der­ma­to­lo­gicz­nej i wszel­kie cho­ro­by za­kaź­ne.

 
Zapewniamy:
  • doświadczonych i kompetentnych trenerów,
  • podręcznik i materiały dydaktyczne,
  • narzędzia do warsztatów,
  • wiedzę o produktach,
  • pracę w niewielkich grupach szkoleniowych,
  • produkty bez ograniczeń na potrzeby zajęć praktycznych,
  • certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim,
  • karta rabatowa Przyjaciel Silcare z stałą 7% zniżką na zakup produktów Silcare.