facebook
PL EN

 

KURS MANICURE ŻELOWY

Sys­te­my że­lo­we UV zdo­mi­no­wa­ły obec­nie bran­żę sty­li­za­cji pa­znok­ci. Zda­wać by się mo­gło, że wy­pchnę­ły inne me­to­dy. Prze­ma­wia za tym wie­le za­let pro­duk­tów że­lo­wych do prze­dłu­ża­nia pa­znok­ci:
 • nie wydzielają przykrego zapachu,
 • nie wymagają wcześniejszego przygotowania,
 • są bardzo plastyczne i dają nawet niedoświadczonemu styliście czas na zbudowanie paznokcia, ponieważ nie zastygają bez utwardzenia w lampie UV,
 • dają się łatwo opracowywać i ściągać,
 • są delikatniejsze dla paznokci niż twardy akryl,
 • na rynku dostępna jest cała gama odcieni żeli powszechnie używanych do zdobień, a nawet zastępujących lakiery do paznokci.

 

Nabyte umiejętności:

Umie­jęt­ność sa­mo­dziel­ne­go wy­ko­na­nia za­bie­gu me­to­dą Silcare UV Żel System w spo­sób bez­piecz­ny, z za­cho­wa­niem norm sa­ni­tar­nych, przy uży­ciu no­wo­cze­snych tech­nik we­dług tech­no­lo­gii i stan­dar­dów Florence. Szko­le­nie po­zwo­li po­znać me­to­dy uzu­peł­nia­nia i prze­dłu­ża­nia pa­znok­ci z wy­ko­rzy­sta­niem że­lu UV, przy po­mo­cy sza­blo­nu.

 
        Program zajęć.
1.
 
Organizacja i higiena pracy, zagadnienia dotyczące kosmetyki pielęgnacyjnej paznokci, antyseptyka zabiegu.
2.
Budowa paznokcia naturalnego. Rodzaje płytki.
3.
Choroby płytki paznokcia, urazy.
4.
Materiałoznawstwo.
5.
Przedłużanie paznokci na formie.
6.
Kolor manicure.
7.
French manicure.
8.
Doskonalenie prawidłowej techniki budowy paznokcia.
9.
Uzupełnienie i odnowa.
10.
Elementy pracy z frezarką.
 
 
 
Czas trwania szkolenia: 4 dni x 6 godz. dziennie
 
Koszt szkolenia: 1000 zł.
 

Kto może? 

Uczest­ni­ka­mi szko­le­nia mo­gą być wszyst­kie za­in­te­re­so­wa­ne oso­by o do­brym sta­nie zdro­wia. Prze­ciw­wska­za­niem do udzia­łu w szko­le­niu jest sła­by wzrok, nie­spraw­ność ma­nu­al­na, cho­ro­by o na­tu­rze der­ma­to­lo­gicz­nej i wszel­kie cho­ro­by za­kaź­ne oraz skłon­ność do aler­gii.

 
Zapewniamy:
 • doświadczonych i kompetentnych trenerów,
 • podręcznik i materiały dydaktyczne,
 • narzędzia do warsztatów,
 • wiedzę o produktach,
 • pracę w niewielkich grupach szkoleniowych,
 • produkty bez ograniczeń na potrzeby zajęć praktycznych,
 • certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim,
 • karta rabatowa Przyjaciel Silcare z stałą 7% zniżką na zakup produktów Silcare.