facebook
PL EN

 

KURS AKRYL

Me­to­da akry­lo­wa to jed­na z pierw­szych me­tod prze­dłu­ża­nia pa­znok­ci. Mimo, iż w ostat­nich la­tach stra­ci­ła na po­pu­lar­no­ści na rzecz mniej wy­ma­ga­ją­cej w za­sto­so­wa­niu sty­li­za­cji że­lo­wej to jed­nak nie za­gi­nę­ła, a na­wet ma swo­ich za­go­rza­łych wiel­bi­cie­li. Wy­ko­na­nie pa­znok­ci akry­lo­wych wy­ma­ga du­że­go sku­pie­nia i du­żej cier­pli­wo­ści. Po­przez utwar­dze­nie się pod wpły­wem tem­pe­ra­tu­ry oto­cze­nia akryl za­sty­ga juz od mo­men­tu na­ło­że­nia na pa­znok­cie, dla­te­go wy­ma­ga dość szyb­kiej ob­rób­ki. Daje w za­mian moż­li­wość do­kład­niej­sze­go bu­do­wa­nia wszel­kich krzy­wizn pa­znok­cia, aż do osią­gnię­cia per­fek­cyj­nie wy­dat­nych krzy­wych C oraz li­nii uśmie­chu. Jest nie­za­stą­pio­ny przy bu­do­wa­niu pa­znok­ci na sza­blon, czy­li bez uży­cia tip­sów. Czę­sto tyl­ko akryl mo­że utrzy­mać się na twar­dych pa­znok­ciach jak np. pa­znok­cie stóp. Stąd sta­ła ofer­ta szko­le­nia w tym za­kre­sie.

Nabyte umiejętności:

Umie­jęt­ność sa­mo­dziel­ne­go wy­ko­na­nia za­bie­gu me­to­dą Silcare Sequent Akryl System w spo­sób bez­piecz­ny, z za­cho­wa­niem norm sa­ni­tar­nych, we­dług tech­no­lo­gii i stan­dar­dów Silcare. Szko­le­nie po­zwo­li po­znać me­to­dy uzu­peł­nia­nia i prze­dłu­ża­nia pa­znok­ci z wy­ko­rzy­sta­niem akry­lu, przy po­mo­cy sza­blo­nu.

 
        Program zajęć.
1.
 
Organizacja i higiena pracy, zagadnienia dotyczące kosmetyki pielęgnacyjnej paznokci, antyseptyka zabiegu.
2.
Budowa paznokcia naturalnego. Rodzaje płytki.
3.
Choroby paznokci. Urazy mechaniczne.
4.
Materiałoznawstwo: produkty, narzędzia i kosmetyki niezbędne do zabiegu.
5.
Przedłużanie paznokci na formie.
6.
Kolor manicure.
7.
French manicure.
8.
Doskonalenie prawidłowej techniki budowania paznokcia.
9.
Uzupełnianie i odnowa.
10.
Elementy pracy z frezarką
 
 
 
Czas trwania szkolenia: 4 dni x 6 godz. dziennie
 
Koszt szkolenia: 1000 zł.
 

Kto może? 

Uczest­ni­ka­mi szko­le­nia mo­gą być wszyst­kie za­in­te­re­so­wa­ne oso­by o do­brym sta­nie zdro­wia. Prze­ciw­wska­za­niem do udzia­łu w szko­le­niu jest sła­by wzrok, nie­spraw­ność ma­nu­al­na, cho­ro­by o na­tu­rze der­ma­to­lo­gicz­nej i wszel­kie cho­ro­by za­kaź­ne oraz skłon­ność do aler­gii.

 
Zapewniamy:
  • doświadczonych i kompetentnych trenerów,
  • podręcznik i materiały dydaktyczne,
  • narzędzia do warsztatów,
  • wiedzę o produktach,
  • pracę w niewielkich grupach szkoleniowych,
  • produkty bez ograniczeń na potrzeby zajęć praktycznych,
  • certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim,
  • karta rabatowa Przyjaciel Silcare z stałą 7% zniżką na zakup produktów Silcare.