facebook
PL EN

 

KURS MANICURE HYBRYDOWY

Ma­ni­cu­re hy­bry­do­wy to sto­sun­ko­wo naj­now­szy trend na świa­to­wym ryn­ku ko­sme­ty­ków do pa­znok­ci. W me­to­dzie tej na pa­znok­cie na­no­si się spe­cjal­ny pre­pa­rat utwar­dza­ny pod lam­pą UV. Me­to­da łą­czy w so­bie za­le­ty tra­dy­cyj­ne­go la­kie­ru oraz ma­ni­cu­re że­lo­we­go lub akry­lo­we­go. Me­to­da ta na­da­je pa­znok­ciom trwa­ły i pięk­ny ko­lor utrzy­mu­ją­cy się przez okres 2–3 ty­go­dni, nie od­pry­sku­je, nie ma­to­wie­je, nie ule­ga za­ry­so­wa­niom i jest od­por­ny na zła­ma­nia. Do­dat­ko­wy­mi za­le­ta­mi są brak nie­przy­jem­ne­go za­pa­chu pod­czas apli­ka­cji oraz krót­ki czas za­bie­gu.

 

Nabyte umiejętności:

Umie­jęt­ność sa­mo­dziel­ne­go wy­ko­na­nia za­bie­gu w sys­te­mie Hybryda w spo­sób bez­piecz­ny, z za­cho­wa­niem norm sa­ni­tar­nych, przy uży­ciu no­wo­cze­snych tech­nik we­dług tech­no­lo­gii i stan­dar­dów Florence. Szko­le­nie po­zwo­li po­znać me­to­dy aplikacji i pielegnacji paznokci przy użyciu metody Silcare Hybryda System.

 
        Program zajęć.
1.
 
Organizacja i higiena pracy, zagadnienia dotyczące kosmetyki pielęgnacyjnej paznokci, antyseptyka zabiegu.
2.
Budowa paznokcia naturalnego. Rodzaje płytki.
3.
Choroby płytki paznokcia, urazy.
4.
Materiałoznawstwo: produkty, narzędzia i kosmetyki niezbędne do wykonania zabiegu.
5.
Krok po kroku. Wykonanie manicure przy użyciu hybrydy.
6.
Odnowa paznokci - omówienie.
 
 
 
Czas trwania szkolenia: 6 godzin
 
Koszt szkolenia: 450 zł.
 

Kto może? 

Uczest­ni­ka­mi szko­le­nia mo­gą być wszyst­kie za­in­te­re­so­wa­ne oso­by o do­brym sta­nie zdro­wia. Prze­ciw­wska­za­niem do udzia­łu w szko­le­niu jest sła­by wzrok, nie­spraw­ność ma­nu­al­na, cho­ro­by o na­tu­rze der­ma­to­lo­gicz­nej i wszel­kie cho­ro­by za­kaź­ne oraz skłon­ność do aler­gii.

 
Zapewniamy:
  • doświadczonych i kompetentnych trenerów,
  • podręcznik i materiały dydaktyczne,
  • narzędzia do warsztatów,
  • wiedzę o produktach,
  • pracę w niewielkich grupach szkoleniowych,
  • produkty bez ograniczeń na potrzeby zajęć praktycznych,
  • certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim,
  • karta rabatowa Przyjaciel Silcare z stałą 7% zniżką na zakup produktów Silcare.