facebook
PL EN

logo Salon Patronacki
 
Gorzów Wielkopolski
ul. Łokietka 32-33
(Kaskada obok McDonald's)
tel.  +48 506 721 498
 
  Beaa Śliwińska
 
 
Beata Śliwińska
tel. 506 721 498
 
Facebook Salon Patronacki Gorzów Wlkp.
 
 
 
   Sa­lon Patronacki Silcare ści­śle współ­pra­cu­je z pro­du­cen­tem ko­sme­ty­ków Sil­ca­re or­ga­ni­zu­jąc szko­le­nia i po­ka­zy dla mar­ki. Ka­dra Silcare jest wy­so­ce do­świad­czo­na i wy­spe­cja­li­zo­wa­na w za­bie­gach ma­ni­cu­re oraz pe­di­cu­re. Za­wsze uży­wa­my tyl­ko naj­wyż­szej ja­ko­ści ko­sme­ty­ków oraz urzą­dzeń po to aby za­pew­nić mak­si­mum za­do­wo­le­nia na­szych klien­tów. Wnę­trze sa­lo­nu za­pro­jek­to­wa­no spe­cjal­nie z my­ślą o pro­fe­sjo­na­li­zmie sa­lo­nu. Es­te­ty­ka łą­czy się z prak­tycz­no­ścią po­dej­ścia od te­ma­tu i usług i kur­sów z za­kre­su sty­li­za­cji pa­znok­ci.