facebook
PL EN

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy organizuje i finansuje 2 rodzaje szkoleń:

szkolenia z inicjatywy Urzędu – szko­le­nia gru­po­we dla grup kie­ro­wa­nych przez Urząd lub z za­kre­su ak­tyw­ne­go po­szu­ki­wa­nia pra­cy re­ali­zo­wa­ne w klu­bie pra­cy bądź zle­ca­ne w try­bie okre­ślo­nym usta­wą,

szkolenia z inicjatywy osób bezrobotnych szko­le­nia in­dy­wi­du­al­ne, je­że­li bez­ro­bot­ny uza­sad­ni ce­lo­wość tego szko­le­nia, a koszt ta­kie­go szko­le­nia w czę­ści fi­nan­so­wa­nej z Fun­du­szu Pra­cy nie prze­kro­czy 300% prze­cięt­ne­go wy­na­gro­dze­nia. Or­ga­ni­za­cja szko­le­nia po­prze­dzo­na jest zło­że­niem wnio­sku, któ­ry pod­le­ga opi­nio­wa­niu przez Ko­mi­sję roz­pa­tru­ją­cą wnio­ski. W przy­pad­ku po­zy­tyw­nej opi­nii Ko­mi­sji na­stę­pu­je or­ga­ni­za­cja szko­le­nia. Wnio­sek o skie­ro­wa­nie na szko­le­nie musi zo­stać zło­żo­ny w Urzę­dzie przed roz­po­czę­ciem pla­no­wa­ne­go szko­le­nia. Nie ma moż­li­wo­ści zwro­tu po­nie­sio­nych kosz­tow szko­le­nia lub skie­ro­wa­nia na trwa­ją­ce już szko­le­nie. Skie­ro­wa­nie na ta­kie szko­le­nie przy­słu­gu­je nie czę­ściej niż raz w cią­gu roku ka­len­da­rzo­we­go.

Na szkolenie organizowane i finansowane z Funduszu Pracy mogą zostać skierowane m.in.:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wielkopolskim,
 • pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie,
 • osoby poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wielkopolskim, które:
  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji (z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji),
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określony w odrębnych przepisach,
  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową,
  • pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,
  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,