facebook
PL EN

 

Wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie, a tak­że co­dzien­ne za­an­ga­żo­wa­nie w ulep­sza­nie oraz in­no­wa­cje wpro­wa­dza­nych na ry­nek ko­sme­ty­ków mar­ki Sil­ca­re­ zo­bo­wią­zu­je rów­nież do ofe­ro­wa­nia moż­li­wo­ści po­głę­bia­nia wie­dzy klien­tów na te­mat dzia­ła­nia i za­sto­so­wa­nia tych pro­duk­tów.

W tym celu stwo­rzy­li­śmy mo­del współ­pra­cy na po­zio­mie tre­ner­skim skie­ro­wa­ny do sty­li­stów pa­znok­ci z do­świad­cze­niem, któ­rzy czu­ją po­wo­ła­nie do pro­pa­go­wa­nia na­uki na te­mat sty­li­za­cji pa­znok­ci. Pod­czas prze­bie­gu szko­le­nia we­ry­fi­ko­wa­ne są nie tyl­ko umie­jęt­no­ści prak­tycz­ne przy­szłe­go tre­ne­ra. Du­żą uwa­gę przy­kła­da­my do pre­dys­po­zy­cji me­ry­to­rycz­nych da­nej oso­by jak rów­nież po­zio­mu za­an­ga­żo­wa­nia w co­dzien­ną pra­cę sty­li­sty pa­znok­ci. Szko­le­nia tre­ner­skie Sil­ca­re­ umoż­li­wia­ją po­sze­rze­nia wie­dzy jak rów­nież przed­sta­wie­nia wła­snej in­wen­cji oraz umie­jęt­no­ści.

Szko­le­nie za­koń­czo­ne jest wy­da­niem Dy­plo­mu tre­ner­skie­go upo­waż­nia­ją­ce­go do prze­pro­wa­dza­nia szko­leń Sil­ca­re na po­zio­mie pod­sta­wo­wym i za­awan­so­wa­nym.

KURS TRENERSKI

Usłu­ga szko­le­nio­wa dla osób już wy­ko­nu­ją­cych za­wód sty­li­sty pa­znok­ci chcą­cych uzy­skać cer­ty­fi­kat tre­ne­ra Sil­ca­re. Pro­gram szko­le­nia obej­mu­je za­ję­cia prak­tycz­ne z mo­del­ką po­le­ga­ją­ce na wy­ko­na­niu kom­plet­nych pa­znok­ci na ma­te­ria­łach Sil­ca­re­ przy me­ry­to­rycz­nej po­mo­cy in­struk­to­ra Sil­ca­re. Pod­czas trwa­nia szko­le­nia in­struk­tor oce­nia umie­jęt­no­ści kur­san­ta, a tak­że in­stru­uje o za­sa­dach pra­cy na ko­sme­ty­kach Sil­ca­re­. Kur­sant sam okre­śla ja­ką tech­ni­ką pra­cu­je pod­czas szko­le­nia: Sil­ca­re­ UV Żel Sys­tem, Sil­ca­re Akryl Sys­tem, Fi­ber­glass. Po­myśl­ne ukoń­cze­nie szko­le­nia upraw­nia do uzy­ska­nia cer­ty­fi­ka­tu tre­ner­skie­go upo­waż­nia­ją­ce­go do prze­pro­wa­dza­nia szko­leń dla mar­ki Sil­ca­re­.

Czas trwania kursu : około 3 godziny.

Do­dat­ko­we za­sa­dy współ­pra­cy przy szko­le­niach ustalane są bez­po­śred­nio w sie­dzi­bie fir­my, lub poprzez kontakt z Koo­r­dy­na­torem ds. Szko­leń:

Dział Edukacji Silcare
Skontaktuj się z koordynatorem
tel. +48 533 169 782
szkolenia@silcare.com