facebook
PL EN

Silcare Edukacja to dział poświęcony szkoleniom i edukacji w korporacji Silcare.

Wieloletnie doświadczenie i ciągła chęć pogłębiania wiedzy doprowadziła nas do momentu,
w którym zdecydowaliśmy się wkroczyć w świat edukacji i szkolnictwa. Od początku tego roku szkolnego 2014/2015, rozpoczęliśmy współpracę ze szkołami kosmetycznymi oraz szkołami
z kierunkiem kosmetycznym prowadząc w nich cykl nieodpłatnych wykładów z metod stylizacji paznokci:

  • Silcare Gel UV System - Basic,
  • Silcare Sequent Akryl System - Basic,
  • Silcare Hybryd The Garden of Color + Silcare Fiberglass Basic,
  • Silcare Fun – zdobnictwo,

Dodatkowo oferujemy 2 wykłady poświęcone dowolnej tematyce, która do tej pory stanowiła
dla uczniów trudność lub wątpliwości. Oferowane przez nas wykłady są niepowtarzalną okazją,
aby osobiście zapoznać się z asortymentem produkowanym przez Silcare. Trener Silcare „krok po kroku” objaśnia sposób wykonania każdej stylizacji paznokci, wykonując ją na modelce. Prezentuje produkty, których używa podczas wykładu, objaśnia charakterystykę i zastosowanie tych produktów, tłumaczy i pokazuje w jaki sposób wykonuje każdy etap przygotowania paznokcia (oczyszczanie, piłowanie), nakładania odpowiednich preparatów oraz wyczerpująco prezentuje technikę pokrywania paznokcia składnikami chemicznymi potrzebnymi do uzyskania efektu końcowego konkretnej metody stylizacji paznokcia. Każdy uczestnik wykładu może w dowolnym momencie zadać pytanie Trenerowi, by jego wątpliwość natychmiast została rozwiązana. Umożliwiamy ciągłą komunikację wykładowcy z uczniem, ponieważ zależy nam, by Trener i jego umiejętności zostały jak najbardziej wykorzystane przez uczniów.

Posiadamy profesjonalną technikę prezentacji elektronicznej przeprowadzanych wykładów. Dzięki wielofunkcyjnej kamerze i projektorowi obraz z wykonywanej stylizacji wyświetlany jest na ekranie w dużym powiększeniu oraz wysokiej rozdzielczości. Umożliwia to wszystkim słuchaczom dokładne obserwowanie z różnych odległości przebiegu wszystkich etapów stylizacji paznokci.

   

Wykład zawsze rozpoczyna się krótką prezentacją firmy Silcare, w celu przybliżenia słuchaczom marki Silcare i „świata paznokci”. Informacje te dotyczą usytuowania firmy Silcare w Polsce, zakresu produkcji, zakresu działalności handlowej, usługowej i oczywiście szkoleniowej. Niejednokrotnie spotykamy się z wielkim zaskoczeniem słuchaczy dotyczącym olbrzymich osiągnięć Silcare w każdej z tych dziedzin. To pomaga nam zdobyć zaufanie uczniów, którzy chętnie czerpią przekazywaną im przez nas wiedzę powiązaną z wieloletnią praktyką.

Stworzyliśmy wyjątkowy program szkoleniowy dla uczniów szkół kosmetycznych korzystających z naszych nieodpłatnych wykładów. Program ten polega na praktyce i warsztatach a nie jak do tej pory na wykładach. Szkolenie jest płatne, ale w nieosiągalnie niskiej cenie na rynku.
Dotyczy 3 metod UV GEL SYSTEM BASIC, SEQUENT AKRYL SYSTEM BASIC, HYBRYD THE GARDEN OF COLOR i kończy się certyfikatem wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz.U. 1993 poz. 472). Certyfikaty poświadczają nabycie umiejętności oraz upoważniają do pracy w charakterze stylistki paznokci na terenie całego świata.

Umożliwiamy naszym słuchaczom nabycie certyfikatu za udział w wykładzie z każdej metody stylizacji paznokci. Zebranie wszystkich certyfikatów będzie świadczyło o chęci rozwoju, zdobywaniu doświadczenia oraz pogłębianiu wiedzy. Przyszłe Klientki salonów kosmetycznych,
a szczerze wierzę, że Salonów Patronackich Silcare, otwarte przez świeżo wyuczonych adeptów,
na pewno obdarzą ich wielkim zaufaniem widząc kolekcję certyfikatów z licznych wykładów
i szkoleń prowadzonych przez Silcare – fachowca w swej dziedzinie.

Każ­dy słu­chacz nie­od­płat­nych wy­kła­dów otrzy­mu­je od nas jed­no­ra­zo­wy ku­pon z ra­ba­tem 10% na pro­duk­ty Sil­ca­re, na­to­miast każ­dy uczest­nik szko­le­nia sta­ły ra­bat w wy­so­ko­ści 7% na pro­duk­ty Sil­ca­re.

   

Na­szym ce­lem jest ist­nieć w każ­dej szko­le i prze­ka­zy­wać przy­szłym sty­li­stom wie­dzę i do­świad­cze­nie zdo­by­te cięż­ką i am­bit­ną pra­cą. Do­ło­ży­my wszel­kich sta­rań, by ucznio­wie szkół ko­sme­tycz­nych i szkół z kie­run­kiem ko­sme­tycz­nym ukoń­czy­li je z wy­jąt­ko­wym cer­ty­fi­ka­tem i zdo­by­li za­wód.

Zapraszamy do współpracy wszystkie szkoły z programem edukacyjnym skierowanym dla przyszłych kosmetyczek, Trenerów Silcare oraz doświadczonych stylistów paznokci, którzy chcą zostać Trenerem Silcare.

Zaraszamy również do obejrzenia galerii z dotychczasowych wykładów.

 

 

Dział Edukacji Silcare